Responsabilitats Civils

Les responsabilitats civils són assegurances que s’encarreguen de cobrir els danys que puguin ser ocasionats a terceres persones o persones que es troben sota la nostra dependència.

Cobreix tant danys materials com personals a tercers.